Echtscheidingen

Echtscheidingen verzanden maar al te vaak in vermogensrechtelijk getouwtrek op basis van huwelijkse voorwaarden. Omdat er veelal geen uitvoering wordt gegeven aan een verrekenbeding ontstaan de meest moeilijke zaken, welke met graagte (afhankelijk van het aanwezige vermogen) in stand worden gehouden door betrokken advocaten. Een deel van het vermogen verdampt in de loop van de tijd door hoge advocaatkosten. Vooruitlopend of gedurende een echtscheiding zijn mogelijkheden om maatregelen te treffen de waarde van het eigen  vermogen beter aan te sluiten op de economische realititeit en de inkomsten en verdiencapiciteit in overeenstemming te brengen met de actuele realiteit, teneinde de dikwijls als onbehaaglijk en onterechte  afrekeningen op vermogen en alimentatie te voorkomen of te elimineren. Immers een echtscheiding heeft veel sociale gevolgen welke ook vaak ingrijpen op de financiele situatie en verdiencapiciteit, waarbij in de reguliere trajecten geen rekening wordt gehouden, omdat deze veelal slechts enkel kijken naar de situatie uit het verleden, welke –zeker in economisch turbelente tijden- geen realistisch beeld geeft